HostMem十月优惠 - saber的自留地

/ 0评 / 0

折扣和之前的一样。

经典云77折,折扣码 ”23OFF"

1024MB RAM
- 1x vCPU
- 20GB SSD space RAID-10
- 1TB transfer/mo
- 100Mbps uplink
- 1x IPv4
- 2x IPv6
- KVM/duduVM
- $12.99/year
- Order link
购买链接:https://vm.hostmem.com/server/create/7

动态云6折, 折扣码 “CND-6“

购买链接 https://cvm.hostmem.com/server/create

Telegram: https://t.me/hostmem
 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注